Tatabányai Szakképzési Centrum
 Alapy Gáspár Szakgimnáziuma és Szak
középiskolája

Főoldal
Érettségi tételek

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉS TÉTELCÍMEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYBÓL

(Kötelező érettségi vizsgatárgy)

2015/2016 őszi érettségi vizsgaidőszak

KÖZÉPSZINTŰ TÉMAKÖRÖK

A tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményét az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet és az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) korm. rendelet tartalmazza.

IRODALOM

 1. ÉLETMŰVEK

  1. Petőfi Sándor tájköltészete

  2. Arany János balladaíró művészete a nagykőrösi korszakban

  3. A szerelmi élmény lírai megjelenítése Ady Endre költészetében néhány szabadon választott vers alapján

  4. A próféta alakjának megjelenítése Babits Mihály Jónás könyve című alkotásában

  5. Lélek és társadalomrajz Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényében

  6. József Attila korai költészetében az avantgarde és a népköltészet hatása

 1. PORTRÉK

  1. Balassi Bálint vitézi versei

  2. Történelmi látomások Vörösmarty Mihály Szózat és Guttenberg- albumba című versében

  3. Az elbeszélésmód sajátosságai Mikszáth Kálmán A jó palócok című kötetének néhány novellája alapján

  4. A parasztábrázolás naturalista és drámai eszközei Móricz Zsigmond novelláiban

 1. LÁTÁSMÓDOK

  1. Két világ, kétféle értékrend Jókai Mór Az arany ember című regényében

  2. A groteszk ábrázolásmód Örkény István egyperces alkotásaiban

  3. Az iskola és a kamaszkor megidézése Karinthy Frigyes Tanár úr kérem

című kötetének karcolataiban

 1. A KORTÁRS IRODALOMBÓL

  1. Emberi sorsok ábrázolása Szabó Magda Az ajtó című regényében

 1. VILÁGIRODALOM

  1. Műfaji jellemzők Homérosz Iliász vagy Odüsszeia című eposzának részletei alapján

  2. A bibliai Ószövetségben megtalálható műfajok és témák továbbélése az irodalomban

 1. SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET

  1. Moliere Tartuffe című vígjátékában a jellem- és helyzetkomikum példái

  2. A történeti színek szerepe Madách Imre Az ember tragédiája

című drámai költeményében

 1. AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI

  1. A nyomozó alakjának megteremtése Edgar Allan Poe A Morgue utcai kettős gyilkosság című novellájában

 1. INTERKULTURÁLIS MEGKÖZELÍTÉSEK ÉS REGIONÁLIS KULTÚRA

  1. Csokonai Vitéz Mihály Lilla-versei

MAGYAR NYELV

 1. EMBER ÉS NYELV

 1. A nyelvi jelrendszer

 2. A nyelv és a beszéd

 1. A KOMMUNIKÁCIÓ

 1. A közlésfolyamat tényezői

 2. A kommunikáció funkciói

 3. A közlésfolyamat nem nyelvi kifejezőeszközei

 1. A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE

 1. A nyelvrokonság mibenléte, a finnugor nyelvrokonság bionyítékai

 2. A Kazinczy-féle nyelvújítási mozgalom jelentősége és módszerei

 1. NYELV ÉS TÁRSADALOM

 1. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra

 2. A társadalmi nyelvváltozatok és a norma

 1. A NYELVI SZINTEK

 1. A hangtani törvényszerűségek –a magánhangzó-és a mássalhangzótörvények

 2. A toldalékok fajtái

 3. A mondatok osztályozása szerkezetük szerint

 4. A névszók fajtái és szerepük a nyelvben

 1. A SZÖVEG

 1. Szóbeli és írásbeli szövegek alapvető különbségei

 2. A szöveg fogalma, részei és a cím szerepe

 1. A RETORIKA ALAPJAI

 1. A szónoki beszéd felépítése

 2. A szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig

 1. STÍLUS ÉS JELENTÉS

 1. Hangalak és jelentés viszonya

 2. A szóképek fajtái és jellemzői

 3. A hivatalos stílus jellemzői

Történelem

I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

 1. Az érett középkor gazdasága és gazdaságpolitikája Magyarországon

 1. A nagy földrajzi felfedezések következményei

 1. A világgazdaság a húszas és harmincas években

II. Népesség, település, életmód

 1. A középkori városok kialakulása

 1. Magyarország népessége a XVIII. században

 1. A Párizs környéki békék területi és etnikai vonásai

III. Egyén, közösség társadalom

 1. Az Árpád-kor

 1. A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon

 1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás főbb kérdései Magyarországon

 1. A holocaust Magyarországon

IV. A modern demokráciák működése

 1. Az athéni demokrácia

 1. A kiegyezés tartalma és értékelése

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák

 1. Szent István államszervező tevékenysége

 1. A reformáció

 1. A totális fasiszta diktatúra Németországban

 1. Az 1956-os forradalom Magyarországon

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

 1. Mohács és az ország három részre szakadása

 1. Az 1848-1849-es szabadságharc

 1. Az első világháború jellege, jellemzői

 1. Magyarország részvétele a II. világháborúban

Elérhetőség
Iskola
Érettségi
Képzéseink
HÍD program
Felvételi
Események
Különös közzétételi lista
Letöltés